Missie, visie en pedagogisch beleid

Klein Voorhout biedt kinderen en jongeren, die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben, een thuis en een toekomst, dat is onze missie.
Wij doen er alles aan om onze bewoners een huis te bieden waar ze zich thuis voelen en waar ze zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen om zo het beste uit zichzelf te halen. Wij zijn een ‘groot gezin’ dat kinderen en jongeren een warm en veilig thuis biedt met een stimulerend klimaat gericht op groei, ontwikkeling en perspectief. Ieder naar zijn of haar mogelijkheden, zo gewoon mogelijk.

Onze begeleiding groeit met onze bewoners mee, en we kunnen altijd een passende vorm of omvang vinden als de ontwikkeling van onze cliënten tot een veranderende vraag leidt. Als ze toe zijn aan een volgende stap helpen we ze bij veilig uitvliegen en een zachte landing. Net als in een gewoon gezin.

Voor wie
Veel van de kinderen en jongeren die bij ons wonen hebben een sociaal- emotionele achterstand. Vaak met enige mate van psychische of psychiatrische problematiek zoals ADHD, PDD-NOS, hechtings- of rouwproblemen en/of een licht verstandelijke beperking. De jongste leeftijdsgroep is vanaf 4 jaar en de oudste bewoners zijn 23.

Wonen en dagbesteding
Klein Voorhout biedt begeleiding bij wonen en dagbesteding. Naast de problemen zijn er vooral ook mogelijkheden. Daar richten wij ons op! Op de groep wordt gewerkt aan de hand van het competentiemodel. Competentievergroting is een vorm van hulpverlening voor kinderen en jongeren met problemen, die gericht is op het uitbreiden van hun vaardigheden.Competentievergroting richt zich op het versterken van (potentiële) krachten bij de jongere en spreekt daardoor aan. Het is immers prettiger op mogelijkheden aangesproken te worden dan op problemen. Dit geldt des te sterker voor kinderen en jongeren die al vaak hebben gehoord wat ze verkeerd doen en wat ze niet kunnen. Het is dan prettig als de nadruk ligt op dingen die je al kunt en die je er nog bij kunt leren. Dat doen we in nauwe samenwerking met ouders of verzorgers.

Speciale werkbegeleiding is er voor de jongeren die (tijdelijk) niet naar school of werk gaan en voor statushouders en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

De medewerkers van Klein Voorhout gaan methodisch te werk maar zeker ook heel praktisch. In hun aanpak draait het om respectvol met elkaar omgaan, gebaseerd op gelijkwaardigheid, positief en professioneel. Deze kleinschalige opvang- circa 36 kinderen en jongeren- kent hechte teams van vaste medewerkers. Zo hebben ouders en bewoners steeds met dezelfde mensen te maken.

Samen met de buurt
Meedoen in de samenleving, participatie, inclusie en actief zijn in je dorp of buurt, dat is het motto. Klein Voorhout onderstreept het belang van contacten in de directe woon- en werkomgeving en van samenwerking met de buurt. Iedereen doet mee! De kinderen die worden begeleid door Klein Voorhout wonen en spelen in de buurt met buurtgenootjes, de jongeren hebben een weekendbaantje, werk of vrijwilligerswerk in de buurt , en ze zijn als dit mogelijk is lid van een plaatselijke vereniging.

Tijdelijk verblijf, langdurig verblijf, crisisopvang
Ouders, kinderen en begeleiders kijk altijd eerst welke ondersteuning kan worden georganiseerd zodat een kind thuis kan blijven wonen of in het netwerk van het gezin , buurt, familie of pleeggezin kan worden opgevangen. Vinden ouders en begeleiders deze oplossing niet in het belang van het kind of de jongere dan kan (tijdelijk) wonen bij Klein Voorhout een oplossing zijn. Ouders en familie zijn altijd welkom en worden actief betrokken bij het verblijf en bij de afspraken die worden gemaakt.
Soms kan ook tijdelijk verblijf in de weekenden en/of vakanties een oplossing bieden voor ontlasting van de thuissituatie.
In de thuissituatie kan ondanks alle inspanningen van ouders een noodsituatie ontstaan. De aanleiding kan een acuut voorval zijn zoals een ziekenhuisopname of een pedagogisch probleem, waardoor er per direct gespecialiseerde opvang nodig is. Ook in die situaties kan een beroep gedaan worden op Klein Voorhout.

Eerst ja, dan verder praten
In noodsituaties zeggen de medewerkers van Klein Voorhout eerst ‘ja’ en praten ze de volgende dag verder. Als een kind en de ouders in hoge nood verkeren, vinden wij dat indicatiestellingen, financiering garanties of diagnose-behandel combinaties niet leidend mogen zijn voor de eerste directe hulp. Natuurlijk zijn er grenzen aan wat mogelijk is, maar we kijken graag eerst naar mogelijkheden en dan pas naar beperkingen.

Aanmelden
Wilt u meer weten over Klein Voorhout? Bel of mail gerust voor vragen of een afspraak. Wij vertellen u graag meer over onze mogelijkheden.
Of bekijk de folder voor meer informatie ThuisBijKleinVoorhout
Aanmeldformulier PDF 

Aanmeld formulier .DOCX

 

Kennismaking,intake en plaatsing
Wanneer u een aanmelding overweegt wordt u eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Op basis van uw vraag wordt bekeken of Klein Voorhout dat kan bieden waaraan u behoefte heeft. Komt u samen tot de conclusie dat Klein Voorhout de juiste keuze is dan volgt een intakegesprek. In dit gesprek proberen we een zo goed mogelijk beeld van het kind/ de jongere te krijgen zodat we weten wat het kind/de jongere nodig heeft en hoe we hier samen aan kunnen gaan werken. Klein Voorhout wil dan graag inzicht in eventuele rapportage en diagnostische gegevens. Samen wordt er dan gekeken op welke groep het kind/de jongere het beste past.

Wanneer een kind/jongere bij ons geplaatst wordt, zijn de eerste zes weken een periode van observatie. In deze periode leert de groepsleiding het kind/de jongere beter kennen en wordt er door de persoonlijk begeleider een begeleidingsplan opgesteld, met de hulpvraag van ouders en het kind als uitgangspunt. Vanuit dit begeleidingsplan wordt er op de groep dagelijks met het kind/de jongere gewerkt aan persoonlijke leerdoelen. Deze worden halfjaarlijks geëvalueerd door de persoonlijk begeleider en gedragswetenschapper tijdens een gesprek met de ouders/voogd. Vanzelfsprekend is er tussendoor ook regelmatig contact tussen ouder(s)/voogd en persoonlijk begeleider om de zorg voor het kind/de jongere zo goed mogelijk af te stemmen.

Indicatie en persoonsgebonden budget
De meeste jongeren die door Klein Voorhout worden begeleid hebben een Persoonsgebonden budget (PGB). Hieruit wordt de begeleiding betaald. Om voor een PGB in aanmerking te komen is een indicatie nodig. Deze indicatie is bepalend om gebruik te mogen maken van de zorg. De maatschappelijk werkster van Klein Voorhout helpt u graag bij de aanvraag.
Naast PGB zijn er ook plaatsingen via de jeugdhulpverleningsorganisatie Elker.

Contact
Stichting Klein Voorhout
Rozenstraat 2
9686 RN Beerta

www.kleinvoorhout.nl
facebookpagina Klein Voorhout
Mailadres: info@kleinvoorhout.nl

Telefoonnummer algemeen: 0597-593232
Duinroos (jongste groep): 06-10331898
Klimroos (middengroep): 06-27576670
Stamroos (oudste groep): 06-58887401

Scroll to top